LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

"Room328 Designer"

Lisensavtalen for sluttbrukere (LISENS) er en avtale mellom deg og Room 328 AB (Room328) for Room328-programprodukten som angivits oven, hvilken inkluderer datorprogram (LISENSIERT PROGRAMVARA) samt installasjons- og referansehåndbøker og annet trykt materiale (med et felles navn LISENSIERT MATERIALE). Ved å installere, kopiere eller på annet måte bruke det LISENSIERTE MATERIALET, godkjenner du vilkårene i denne LISENS. Hvis du ikke godkjenner vilkårene i denne LISENS, klikk på ” JEG GODKJENNER IKKE” ved nedanstående spørsmål og returnerer umiddelbart uanvendt LISENSIERT MATERIALE til det sted du kjøpte den for å få full gjenbetaling. Hvis du godkjenner vilkårene i denne LISENS, klikk på ”JEG GODKJENNER” ved nedanstående spørsmål og fortsett sedan med installasjonen av den LISENSIERTE PROGRAMVARAN.

1.LISENS

Det LISENSIERTE MATERIALET beskyttes av åndsverkslover og andre internasjonale avtaler om opphavsrett og avtaler om immateriell eiendom. Det LISENSIERTE MATERIALET selges ikke, uten det lisensieres.

2.BEVILGENDE AV LISENS

Denne LISENS gir deg rett til at installere og bruke en kopi av den LISENSIERTE PROGRAMVARAN på en persondator, PC.

3.ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

Du må ikke kopiere, gjenbruke, dekompilere, eller demontere den LISENSIERTE PROGRAMVARAN eller bruke noen dele av det LISENSIERTE MATERIALET til videresalg eller i hensikt at producere liknende programmer eller materiale.

LISENSIERT PROGRAMVARA lisensieres som et produkt og dess bestandsdeler må ikke separeres for bruk på mer enn en dator.

Ingen rettigheter bevilges heri for tredje part, eksplisitt eller implisitt, at bruke, vise, reprodusere eller få adgang til det LISENSIERTE MATERIALET. Ingenting heri må tydes slik at du blir bevilget rettigheter til at selge, leie, underlisensiere, overlate eller på annen måte overføre det LISENSIERTE MATERIALET (eller noen del derav eller rettigheter deri) til tredje part.

Den LISENSIERTE PROGRAMVARAN og det LISENSIERTE MATERIALET er kun avsett for privat bruk.

4.OPPSIGELSE

Uten å påvirke andre rettigheter kan Room328 oppsige denne LISENS hvis du ikke følger vilkårene og bestemmelsene i denne LISENS. Ved sådan hendelse må du utslette den LISENSIERTE PROGRAMVARAN og alle dess bestandsdeler.

5.OPPHAVSRETT

All eiendomsrett til og opphavsretter i det LISENSIERTE MATERIALET (inklusive, men ikke begrenset til, den LISENSIERTE PROGRAMVARAN) innehas av eller er lisensierte til Room328. Den LISENSIERTE PROGRAMVARAN beskyttes av åndsrettslover og internasjonale avtaler. Slik må du behandle det LISENSIERTE MATERIALET som annet opphavsrettsmateriale. Det er ikke tillatt å kopiere det trykte materialet som medfølger den LISENSIERTE PROGRAMVARAN. Ingen adgangsrett til kildekoden for den LISENSIERTE PROGRAMVARAN bevilges herunder.

6.BEGRENSET GARANTI

Room328 garanterer at den LISENSIERTE PROGRAMVARAN i alt vesentlig fungerer i følge de spesifikasjoner som medfølger, under en periode av et år fra installasjonsdatoen (GARANTIPERIODE).

Etter mottaket melding fra deg under GARANTIPERIODEN om ikke-overensstemmelse i den LISENSIERTE PROGRAMVARAN, skal Room328 gjøre sitt beste for at hurtig korrigere sådan ikke-overensstemmelse. Hvis Room328 mislykkes med at, innen for 30 dager fra mottaket melding derom, korrigere ikke-overensstemmelsen i materialet i den LISENSIERTE PROGRAMVARAN, som Room328 mottar melding om under GARANTIPERIODEN og som i høyt grad forringer dine muligheter til å bruke det LISENSIERTE MATERIALET, kan du oppsige LISENSEN ved en skriftlig melding til Room328. Denne oppsigelse trer i kraft 15 dager etter at Room 328 mottaket meldingen forutsatt at sådan ikke-overensstemmelse ikke har blitt korrigert av Room328 innen 15-dagersperiodens utgang.

etter sådan oppsigelse er du berettiget til, etter beslutt fra Room328, gjenbetaling av, eller godtgjørelse for, det totale beløpet som betalts for det LISENSIERTE MATERIALET, minus en behandlingsavgift motsvarende ti prosent av dette beløpet.

Tidligere nevnte garanti gjelder ikke hvis du har modifisert, forbedret eller endret den LISENSIERTE PROGRAMVARAN i noen hensikt.

Room328 fraskriver seg, i så stor utstrekning som mulig i følge tillempet lovgivning, fra alle garantier, eksplisitte eller implisitte, inklusive, men ikke begrenset til, implisitte garantier for salgbarhet eller lempelighet for et visst formål, med hensikt til den LISENSIERTE PROGRAMVARAN.

7.BEGRENSET ANSVAR

Room328 fraskriver seg, i så stor utstrekning som mulig i følge tillempet lovgivning, fra alt ansvar for spesielle, uforutsette samt indirekte skader (inklusive, men ikke begrenset til, skader som beror på redusert gevinst, avbrudd i virksomheten, tap av forretningsinformasjon eller andre materielle taper) som oppstår som konsekvens av bruk, eller manglende mulighet til bruk av denne nettsted, selv om Room328 er blitt informert om muligheten at slike skader kan oppstå. Room 328 er ikke skyldig til å tilbyde underholds- eller supporttjenester for den LISENSIERTE PROGRAMVARAN under vilkårene for denne LISENS.

8.ØVRIG

Denne LISENS reguleres av Sveriges lovgivning.

Hvis du har spørsmål om denne LISENS, eller vil kontakte Room328 av noen annen årsak, er adressen Room 328 AB, Tegeluddsvägen 92, 115 28 STOCKHOLM, Sverige